Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

Doelstelling

"Het oude stadsschoon van de gemeente Harlingen zo veel mogelijk zeker te stellen.”

In de statuten staan voorts de manieren waarop getracht zal worden bet gestelde doel te bereiken:

De stichting heeft hoofdzakelijk ten doel:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Het thans door de stichting opgebouwde vermogen zal bij voorkeur en zoveel mogelijk worden aangewend voor doeleinden van de stichting in de stad Harlingen

In het kader van het bereiken/nastreven van de doelstelling van de stichting genieten projecten in de stad Harlingen de voorkeur.