Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

HBS subsidieregeling voor de gemeente Harlingen

De Hein Buisman Stichting heeft in haar doelstelling onder andere staan: het oude stads- en dorpsschoon zoveel mogelijk zeker te stellen bij voorkeur in de gemeente Harlingen. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Door de revenuen van de nalatenschap van mevrouw D. Glastra van Loon-Bruinsma te gaan gebruiken voor een verbeteringsregeling wil de HBS haar doelstelling openstellen voor de gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden, die op de lijst van de gemeente Harlingen staan. De rijksmonumenten worden uitgesloten omdat hier andere regelingen voor zijn.

Het betreft hier een jaarlijks vast te stellen financiële bijdrage, zolang de financiële middelen voor dat betreffende jaar toereikend zijn. Bijdrage wordt bekostigd uit de jaarlijkse revenuen van de nalatenschap van “Het Historie en cultuurfonds Glastra van Loon – Bruinsma (van Liauckema)”.

De HBS subsidieregeling is te besteden voor het verbeteren/ herstellen van het casco van de woning voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Dit tot een maximumbedrag van € 5.000,00.
Alleen eigenaar-bewoners komen in aanmerking voor de subsidie.

De werkzaamheden dienen door een erkend bedrijf binnen de vakorganisatie te worden uitgevoerd. De voor subsidie in aanmerking komende onderdelen dienen aan de gevels / daken te zitten die zichtbaar zijn van de openbare weg.

Subsidiabele onderhoudswerkzaamheden zijn: 

  1. Herstel van dakvlakken gedekt met pannen (met tengels en panlatten), leien, lood, zink of koper en, uitsluitend in samenhang hiermee, het herstel van gedeelten van dakbeschot en sporen;      
  2. Herstel van goten, in zink, koper, lood, houten mastgoten inclusief bijbehorende hemelwaterafvoeren en het aanbrengen van voor de waterafvoer noodzakelijke goten waar deze niet eerder aanwezig waren, inclusief aansluitingen op rioleringen en open water;      
  3. Herstel van buitenkozijnen, buitendeuren, raampartijen, ramen, luiken en herstel of terugplaatsen van stoepen/bordessen/trappen op eigen terrein, roeden verdeling, lijstwerk, schoorsteenborden en blinden / luiken;  
  4.  Herstel van windveren, schoorstenen, schoorsteenborden; dakkapellen en loodaansluitingen;      
  5. Inboeten van metselwerk, herstel van ankers in de gevels, herstel van gedeelten van muurwerk en voegen of pleisteren van gevels, alles naar oorspronkelijke stijl;  
  6. Vervangen of inboeten van natuursteen;  
  7. Behandelen van muur- of houtwerk ter regulering van de vochthuishouding;  
  8. Herstel van glas-in-lood, beglazing en aanbrengen van beschermende beglazing voor gebrandschilderd glas of historisch waardevol glas;  
  9. Vervangen en herstel van overige bouwelementen van grote zeldzaamheid of grote historische waarde;
  10. Reconstructies van verdwenen of gewijzigde onderdelen indien en voor zover deze verdwijning en wijziging afbreuk doet aan de monumentale waarde van het object;

Aanvraag:

De aanvragen voor de HBS subsidieregeling kunnen ingediend worden via een aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website. https://www.heinbuismanstichting.nl/site/aanvraagformulier/

Het aanvraagformulier moet worden voorzien van de volgende bijlagen:

Aanvraag procedure:

Afwikkeling:

De afwikkeling en uitbetaling vindt plaats na uitvoering via een afwikkelingsformulier dat beschikbaar  is op de website. https://www.heinbuismanstichting.nl/site/afwikkelingsformulier/

Het afwikkelingsformulier moet zijn voorzien van de volgende bijlagen:

Afwikkelingsprocedure:

Bestuur HBS

Het bestuur van de HBS behoudt zich het recht voor om af te wijken van de regeling zoals die hierboven is beschreven. Een ieder die gebruik wil maken van deze regeling zal zich houden aan de uitspraken van het bestuur van de HBS. Er is geen mogelijkheid van bezwaar maken tegen het besluit van het bestuur van de HBS.